การทำทะเบียน SR และ เสียสรรพสามิตร

การเสียสรรพสามิตร
 เอกสารที่ต้องนำมามีดังนี้
   - สำเนาอินวอย 1 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ
   - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
   - สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
   - ลอกเลขเฟรมเลขเครื่อง อย่างละ 1 ชุด
   - รูปรถ 4 ใบ ซ้าย ขวา หน้า หลัง
ราคา
    SR 400 7,600 ฿
    SR 500 8,000 ฿
ระยะเวลาทำการ
   1 เดือน

การทำทะเบียนรถ
 เอกสารที่ต้องนำมามีดังนี้
1.  ลอกเลขเฟรมเลขเครื่อง อย่างละ 5 ชุด
2. รูปรถ 2 ใบ ซ้าย ขวา
3. อินวอยตัวจริง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
6. ใบสรรพสามิตรตัวจริง
  *กรณีที่อินวอยไม่ใช่ชื่่อเรา ให้เอาสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถมาด้วย*
ราคา
    SR 400 75,000 ฿
    SR 500 75,000 ฿
ระยะเวลาทำการ
    2 เดือน